Sehnsucht

một bài viết về khát vọng sống.
Sehnsucht là một từ không thể dịch được chính xác.