1 năm.

cuối cùng bạn tôi cũng nhận được quà rồi hu.

should have

i should have done a lot of things differently. but not really. not at all.